GAZETA PRAWNA – Zaostrzone rygory reprezentatywności przy wyborze członka rady

Opublikowane w Bez kategorii

Na gruncie ustawy z 5 kwietnia 2002 roku o europejskich radach zakładowych (t.j. Dz.U. z 2012 r., nr 1146) warto zwrócić uwagę na kwestie specyficznego uregulowania możliwości wyboru przedstawicieli przez organizacje związkowe. Przypomnijmy, iż zgodnie z treścią tej ustawy uprawnione do wyłonienia przedstawicieli są reprezentatywne organizacje zakładowe. Nie jest to jednak pojęcie dokładnie takie samo jak określone przepisami k.p. Wspomniana ustawa odwołuje się do definicji reprezentatywnej zakładowej organizacji związkowej zawartej w art. 24125a k.p., jednakże tylko do jego par. 1 i 3. W kodeksie pracy przyjęto, iż jest nią organizacja zrzeszająca co najmniej 10 proc. pracowników zatrudnionych u pracodawcy lub 7 proc. załogi, jeśli jest jednostką jednego ze związków zawodowych o działaniu ogólnokrajowym. Z kolei ustawa o europejskich radach zakładowych nie odsyła do par. 2 powołanego art. 24125 k.p., który stanowi, iż w przypadku gdy żadna z zakładowych organizacji nie spełnia wymogów dotyczących liczby członków liczonych jako odsetek pracowników, reprezentatywną jest ta zrzeszająca największą liczbę zatrudnionych.

Powyższe oznacza, iż ten sposób uzyskania przez organizację związkową reprezentatywności, o ile ma zastosowanie na gruncie k.p., o tyle nie dotyczy on przepisów o europejskich radach zakładowych. W konsekwencji działający u pracodawcy związek, który nie spełnia wspomnianych wymogów (odsetek członków wśród pracowników), nie jest uprawniony do wyłonienia członka rady lub przedstawicieli.

Autor: Marcin Wojewódka radca prawny

Artykuł ukazał się 25 marca 2013 roku w Akademii Prawa Pracy w Dzienniku Gazeta Prawna. 

Pobierz załącznik