RZECZPOSPOLITA – Ochrona już nie tylko przedemerytalna

Opublikowane w Bez kategorii

Ochrona już nie tylko przedemerytalna

NOWELIZACJA | Przepisy przejściowe ustawy obniżającej wiek emerytalny skutkują ochroną przed zwolnieniem osób, które już osiągnęły wiek emerytalny. Przed wypowiedzeniem umowy pracownikowi trzeba się zatem upewnić, że nie należy on do tej grupy.

W związku z podpisaną przez Prezydenta ustawą z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw dojdzie do obniżenia powszechnego wieku emerytalnego do poziomu, jaki obowiązywał przed zmianą, która weszła w życie 1 stycznia 2013 r. – tj. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Ustanowiono dość długi okres vacatio legis tej regulacji, który zakończy się 1 października 2017 r., kiedy to obniżony wiek emerytalny zacznie obowiązywać. 
Trwałość umowy 
Zmiana wieku emerytalnego przekłada się na instytucję ochrony trwałości stosunku pracy uregulowaną w art. 39 kodeksu pracy. Przepis ten ustala ochronę przed wypowiedzeniem umowy o pracę osobom, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia im uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.
Pewne modyfikacje w zakresie obowiązywania tej ochrony miały miejsce już przy podwyższeniu wieku emerytalnego, które nastąpiło z początkiem 2013 r. Polegały one na przedłużeniu obowiązywania ochrony stosunku pracy do dnia osiągnięcia podniesionego wieku emerytalnego dla pracowników, którzy w dniu wejścia w życie ustawy: 
byli objęci ochroną, lub mogliby nią zostać objęci, gdyby w tym dniu pozostawali w stosunku pracy. 
 

Kliknij żeby przeczytać artykuł…