Informacja prawna o zmianach w kodeksie pracy dotyczących zatrudniania kobiet oraz potwierdzenia warunków zatrudnienia

Opublikowane w Informacje prawne

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 sierpnia 2016 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy zakładająca zmiany dotyczące zatrudniania kobiet, natomiast od 1 września 2016 r. zmianie ulegają przepisy dotyczące potwierdzania warunków zatrudnienia.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące wskazanych zmian.

Zmiany w Kodeksie pracy – obowiązujące od 3 sierpnia 2016 roku

Na mocy ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw zmieniono art. 176 Kodeksu pracy, zawężając zakres podmiotowy tego przepisu wyłącznie do kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią.

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 176 Kodeksu pracy, nie wolno było zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Znowelizowany artykuł wskazuje, iż kobiety w ciąży i karmiące dziecko piersią nie będą mogły wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka.

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz prac o których mowa powyżej, obejmujący prace:

  1. związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów,
  2. mogące mieć niekorzystny wpływ ze względu na sposób i warunki ich wykonywania, z uwzględnieniem rodzajów czynników występujących w środowisku pracy i poziomu ich występowania.

Przepisy przejściowe wskazują, iż dotychczasowe przepisy wykonawcze, tj. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet z dnia 10 września 1996 r. wydane na podstawie art. 176 ustawy zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych nie dłużej jednak niż przez 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Tym samym możemy się spodziewać, iż w przeciągu 9 miesięcy Rada Ministrów wyda odpowiedni akt wykonawczy.

Na dzień sporządzania niniejszej informacji Rada Ministrów nie opublikowała rozporządzenia z listą prac.

Mając na uwadze powyższe, informujemy, iż wejście nowego rozporządzenia i wykazu prac spowoduje konieczność aktualizacji regulaminów pracy, które muszą być uzupełnione o nowy wykaz prac wyszczególnionych w powyższym rozporządzeniu.

Nowelizacja Kodeksu pracy weszła w życie 3 sierpnia 2016 r.

 

Zmiany w Kodeksie pracy – obowiązujące od  1 września 2016 roku

Ustawa z dnia 13 maja 2016 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy, zmienia m.in. dotychczasowe brzmienie art. 29 § 2 Kodeksu pracy dotyczące potwierdzania warunków zatrudnienia.

Z chwilą, gdy nowelizacja wejdzie w życie, pisemna umowa o pracę lub pisemne potwierdzenie ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę, będzie musiało być wręczone pracownikowi jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy. Dokument tak jak do tej pory, będzie musiał być sporządzony w dwóch egzemplarzach – jednym dla pracownika, drugim dla pracodawcy. Obowiązujące obecnie przepisy pozwalają pracodawcy na dopełnienie formalności związanych z umową do końca pierwszego dnia pracy.

Ponadto nowelizacja objęła również art. 1043 § 2 Kodeksu pracy poprzez nałożenie na pracodawcę obowiązku zapoznania pracownika z treścią regulaminu pracy przed dopuszczeniem do pracy. W przypadku młodocianych pracowników pracodawca jest obowiązany do zapoznania ich z wykazem lekkich prac również przed dopuszczeniem do pracy (art. 201 § 5).

Podsumowując, do dnia 1 września 2016 roku pracodawca jest obowiązany przed dopuszczeniem pracownika do pracy:

  1. zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę na piśmie, a jeśli nie została ona zawarta z zachowaniem formy pisemnej,  pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków;
  2. zapoznać pracownika z obowiązującym regulaminem pracy, a w przypadku pracowników młodocianych z wykazem prac lekkich.

Za brak pisemnego potwierdzenia warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawcy grozić będzie kara grzywny (art. 281 pkt 2 Kodeksu pracy), tj. od 1 do 30 tys. złotych.

Nowelizacja Kodeksu pracy wejdzie w życie od 1 września 2016 r.