Informacja prawna o poselskim projekcie zmiany Kodeksu Pracy

Opublikowane w Informacje prawne

Uprzejmie informujemy, że dnia 28 kwietnia 2016 roku do Sejmu wpłynął poselski projekt zmiany Kodeksu pracy w zakresie dotyczącym wydłużenia terminów odwołania się pracownika od wypowiedzenia, rozwiązania, wygaśnięcia umowy o pracę, a także zgłoszenia do Sądu pracy żądania nawiązania stosunku pracy w przypadku odmowy zatrudnienia (druk sejmowy nr 524). Proponowany termin ma wynosić jednolicie 30 dni na każde z rodzajów odwołań wskazanych powyżej.

Skutek tej regulacji polega na wydłużeniu oczekiwania pracodawcy na informację czy pracownik podjął decyzję o wdaniu się spór czy też nie. Regulacja ta nie wpływa w żaden sposób na kwestie merytoryczne, które mogą leżeć u podstaw podejmowania określonych decyzji zmierzających do zakończenia stosunku pracy lub odmowy jego nawiązania.

W ocenie Kancelarii wydłużenie terminu dla pracowników będzie oznaczało bardziej restrykcyjne podejście Sądów pracy w zakresie możliwości przywrócenia pracownikowi terminu do odwołania na podstawie art. 265 K.p. Uprawdopodobnienie przez pracownika okoliczności braku winy w uchybieniu terminu 30 dniowego będzie o wiele trudniejsze, niż w przypadku konieczności złożenia odwołania w terminie np. 7 dniowym.

Ponadto wydłużenie terminu może spowodować częstsze występowanie przez pracowników do pracodawcy z wnioskami o polubowne załatwienie sprawy przed wszczęciem postępowania sądowego, z uwagi na fakt, iż w obecnym stanie prawnym wymogiem formalnym złożenia pozwu – jako odwołania do Sądu Pracy – jest wskazanie informacji, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku, gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia (art. 187 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego).

Obecnie projekt nowelizacji został skierowany do pierwszego czytania. W trybie konsultacji Sąd Najwyższy nie zgłosił uwag do projektu a Państwowa Inspekcja Pracy zaopiniowała go bardzo pozytywnie. W ocenie Kancelarii projekt ma duże szanse uchwalenia.