Informacja prawna: NOWY OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA PRACODAWCÓW PROWADZĄCYCH PPE

W dniu 1 lipca 2022 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, która obejmuje przede wszystkim nowelizacje ustawy o PPE. Najważniejsza zmiana w ramach tej nowelizacji to nowy obowiązek dla pracodawców polegający na przekazywaniu do PFR dwa razy w roku informacji o poziomie partycypacji w PPE. Pierwsza informacja będzie musiała zostać przekazana jeszcze w lipcu 2022 roku.  

Brak obowiązku składania rocznej informacji o PPE do KNF W ramach nowelizacji zniesiono najbardziej uciążliwy obowiązek administracyjny dla pracodawców. Realizacja tego obowiązku będzie spoczywać na instytucjach finansowych obsługujących PPE, które posiadają do tego niezbędną infrastrukturę techniczną i zasoby osobowe. To oznacza, że pracodawcy prowadzący PPE nie będą już mieli obowiązku przekazywania informacji rocznej dotyczącej prowadzenia programu, składanej do KNF do 1 marca każdego roku.

 

Obowiązek raportowania poziomu partycypacji w PPE do PFR Jednakże nowo dodany art. 23a w ust.1 w ustawie o PPE zobowiązuje pracodawcę, który utworzył PPE do przekazania Polskiemu Funduszowi Rozwoju (PFR) oświadczenia o liczbie uczestników programu oraz liczbie pracowników zatrudnionych u pracodawcy według stanu na dzień 1 stycznia i według stanu na dzień 1 lipca w danym roku kalendarzowym. Dana ta jest konieczna do wyliczenia poziomu partycypacji w PPE (liczba uczestników/liczba pracowników). Z kolei wartość wskaźnika uczestnictwa jest istotna, ponieważ PFR weryfikuje, czy pracodawcy prowadzący PPE i nie posiadający PPK spełniają ustawowe przesłanki uprawniające ich do niewdrażania PPK – wśród tych przesłanek jest m. in. zapewnienie partycypacji w PPE na poziomie co najmniej 25% (art. 133 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych). W treści przepisów wskazano, żeby oświadczenie pracodawcy było przekazywane w postaci papierowej albo elektronicznej odpowiednio do dnia 31 stycznia i do dnia 31 lipca
w danym roku kalendarzowym.

 

Pierwsza weryfikacja poziomu partycypacji w PPE – lipiec 2022 Do dnia 31 lipca 2022 roku pracodawcy prowadzący PPE będą mieli po raz pierwszy obowiązek przekazania do PFR danych dotyczących poziomu partycypacji w PPE. Informacje przekazywane przez PFR wskazują,
że w tym celu zostanie przygotowany formularz na stronie PFR.

Szczegóły dotyczące przekazywania danych dotyczących partycypacji w PPE mają zostać przekazane przez PFR do 20 lipca 2022 roku.

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

WERSJA PDF