Gazeta Prawna – Przepisy karne w PPK to ból głowy pracodawców i… sądów

Opublikowane w Aktualności

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (z 4 października 2018 r.; Dz.U. poz. 2215) nakłada na pracodawców (w nomenklaturze ustawy zwanych podmiotami zatrudniającymi) wiele obowiązków w różnych obszarach. Sprowadzają się one w większości do zorganizowania na rzecz pracowników (osób zatrudnionych) pracowniczego planu kapitałowego oraz następnie jego prowadzenia oraz współfinansowania.

Wykonanie podstawowych obowiązków spoczywających na pracodawcy zostało zabezpieczone przez ustawodawcę odpowiednimi sankcjami karnymi. Przepisy karne wprowadzone do rozdziału 16 ustawy penalizują przypadki niedopełnienia obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianych przepisami terminach, jak również niezawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz uczestników, niedokonywania wpłat czy też niezgłaszania wymaganych ustawą danych lub zgłaszania danych nieprawdziwych.

Autor: radca prawny Adrian Prusik, lider działu produktów emerytalnych

CAŁY ARTYKUŁ

Gazeta Prawna