Akademia PPK – Odcinek 2 – Wycofanie środków w PPK

Opublikowane w Akademia PPK, Aktualności

Z przyjemnością prezentujemy Państwu kolejny odcinek Akademii PPK, która, choć już Państwu znana, została zaktualizowana zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 października 2018 roku.


 Odcinek 2 – Wycofanie środków w PPK

Zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) możliwość wycofania środków z PPK będzie istniała zarówno po osiągnięciu wieku 60 lat, jak i na etapie oszczędzania. Na etapie akumulacji skorzystanie ze środków będzie możliwe w ramach:

  • wypłaty części środków w przypadku poważnego zachorowania,
  • wypłaty środków na cele mieszkaniowe oraz
  • wypłaty transferowej.

Natomiast po osiągnięciu 60. roku życia, uczestnik będzie mógł skorzystać z:

  • wypłaty zgromadzonych środków,
  • świadczenia małżeńskiego,
  • a także ze szczególnego rodzaju wypłaty transferowej.

Odrębną kategorię wykorzystania środków z PPK będzie stanowił zwrot w formie pieniężnej, który może być dokonany do momentu osiągnięcia 60. roku życia, jednak wówczas świadczenie należy pomniejszyć m.in. o otrzymane dopłaty roczne i wpłatę powitalną, a także o 30% wartości wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający, które zostaną przekazane do ZUS. Instytucja zwrotu zostanie opisana w jednym z kolejnych odcinków Akademii PPK.

NA ETAPIE AKUMULACJI

Wypłata części środków w przypadku poważnego zachorowania

W przypadku, gdy uczestnik, jego współmałżonek lub jego dziecko poważnie zachoruje, uczestnik może wnioskować o wypłatę do 25% zgromadzonych przez siebie środków z PPK. W takiej sytuacji uczestnik powinien złożyć wniosek o wypłatę tego świadczenia. Wypłata ta może nastąpić jednorazowo bądź formie ratalnej. Ustawa nie określa limitu liczby poważnych zachorowań.

Wypłata środków na cele mieszkaniowe

Drugim rozwiązaniem jest możliwość wypłaty przez uczestnika do 100% zgromadzonych środków na pokrycie wkładu własnego do kredytu na zakup i budowę domu lub mieszkania.  W tym przypadku uczestnik będzie musiał zwrócić środki na swój rejestr w PPK, co powinno rozpocząć się najpóźniej po 5 latach od dnia wypłaty środków i zakończyć najpóźniej po 15 latach od dnia wypłaty. Warunkiem skorzystania z tej formy wypłaty jest nie ukończenie 45. roku życia.

Wypłata transferowa

Wypłata transferowa to przekazanie całości środków, które uczestnik zgromadził w PPK. Dyspozycję dokonania wypłaty transferowej składa najczęściej uczestnik, a rzadziej były współmałżonek uczestnika lub inna upoważniona osoba. Wypłata transferowa będzie mogła być dokonana między innymi do innego PPK, na rachunek IKE lub PPE osoby uprawnionej, a także na IKE byłego współmałżonka.

PO OSIĄGNIĘCIU 60. ROKU ŻYCIA

Wypłata

Uczestnik będzie mógł dokonać wypłaty zgromadzonych środków w dwóch częściach:

  • 25% środków wypłaconych zostanie jednorazowo,
  • a pozostałe 75% środków wypłaconych zostanie się w co najmniej 120 miesięcznych ratach.

Wysokość rat może się zmieniać. Uczestnik może zadeklarować wypłatę w innej liczbie rat, ale gdy liczba rat będzie niższa niż 120, wówczas uczestnik PPK zapłaci 19% podatku od dochodu (zysku) uzyskanego z PPK.

Świadczenie małżeńskie

Uczestnik może też wnioskować o wypłatę zgromadzonych środków w ramach świadczenia małżeńskiego pod warunkiem, że jego współmałżonek również osiągnął 60. rok życia, a także oboje posiadają PPK w tej samej instytucji finansowej. Uczestnicy muszą też oświadczyć, że chcą skorzystać ze świadczenia małżeńskiego, w wyniku czego instytucja finansowa utworzy wspólny rejestr dla małżonków. Świadczenie zostanie wypłacane wspólnie, w co najmniej 120 ratach, aż do wyczerpania środków zgromadzonych na rejestrze małżeńskim. W sytuacji, kiedy jeden z małżonków umrze przed wypłaceniem ostatniej raty, pozostała część środków zostanie wypłacona żyjącemu współmałżonkowi.

Wypłata transferowa

Wypłata transferowa może nastąpić także po osiągnięciu 60. roku życia. Polega ona na możliwości dokonania przez uczestnika wypłaty transferowej na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej, pod warunkiem, że będzie to lokata, z której przewidziana wypłata ratalna możliwa będzie przez co najmniej 120 miesięcy, z wyłączeniem możliwości dysponowania tymi środkami w inny sposób. Będzie także istniała możliwość dokonania przez uczestnika wypłaty transferowej do zakładu ubezpieczeń na życie w ramach świadczenia okresowego lub dożywotniego.

Powyżej omówiono jedynie niektóre aspekty ustawy o PPK w zakresie wycofania środków.

POBIERZ ODCINEK I AKADEMII PPK W FORMACIE PFD