Programy Emerytalne (PPE)

Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) to forma tzw. III filaru systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce. Ich istotą jest grupowe oszczędzanie organizowane oraz finansowane przez pracodawców dla swoich pracowników. Kancelaria Wojewódka i Wspólnicy Sp. k. posiada unikalne na rynku, kilkuletnie doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu planów i programów emerytalnych. Współtworzyliśmy kilkadziesiąt PPE we wszystkich formach przewidzianych ustawą o PPE, organizowaliśmy pracownicze towarzystwa emerytalne oraz pracownicze fundusze emerytalne.

Pomoc Kancelarii w zakresie PPE może obejmować między innymi:

  • Pomoc w wyborze rodzaju i konstrukcji zasad świadczenia emerytalnego (warunki uczestnictwa, dostępne fundusze itp.)
  • Pomoc w wyborze podmiotu zarządzającego szukając podmiotu, który spełni wymagania pracodawcy, a nie oferowanego standardowego produktu dostępnego dla wszystkich.
  • Negocjacje z podmiotem zarządzającym oraz doprowadzenie do zawarcia umowy zabezpieczającej należycie interesy pracodawcy, negocjacje ze związkami zawodowymi lub innymi grupami pracowników
  • Reprezentację pracodawcy przed Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) w postępowaniu o wpis PPE do rejestru programów
  • Przygotowanie lub opiniowanie materiałów komunikacyjnych dotyczących wdrażanego świadczenia, pomoc w przygotowaniu oraz wdrożeniu procedur administracyjnych PPE
  • Prowadzenie prezentacji dla Zarządów, związków zawodowych oraz pracowników lub ich wybranych grup na temat wdrażanego świadczenia
  • Monitorowanie funkcjonowania świadczenia w postaci: okresowych ocen funkcjonowania PPE, monitorowania działalności podmiotu zarządzającego, pomocy pracodawcy w przypadku renegocjacji umów składających się na świadczenie (z podmiotem zarządzającym oraz z pracownikami), reprezentacja pracodawcy w postępowaniach przed KNF oraz w czasie ewentualnych kontroli oraz postępowań sądowo-admnistracyjnych
  • Bieżące informowanie o zmianach w otoczeniu prawnym oraz podatkowym
  • Reprezentację w postępowaniach sądowych związanych z PPE
  • Inne specyficzne potrzeby pracodawców związane z PPE

Dr Marcin Wojewódka jest współautorem Komentarza do ustawy o Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE), który jest pierwszym tego typu opracowaniem na ryku szczegółowo omawiającym przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku, wraz z nowelizacją z dnia 1 lipca 2005 roku. Komentarz powstał na podstawie kilkuletniego praktycznego doświadczenia autorów w tworzeniu oraz rejestracji PPE we wszystkich formach.


Poza omówieniem pojęć i instytucji zawartych w przepisach, główny nacisk jest położony  na przestawienie funkcjonowania programów ze strony pracodawców oraz wskazaniu występujących w praktyce problemów.
Komentarz adresowany jest przede wszystkim do pracodawców prowadzących lub zamierzających utworzyć PPE, przedstawicieli związków zawodowych, członków reprezentacji, prawników, pracowników podmiotów zarządzających PPE, a także do tysięcy uczestników PPE.

Pod patronatem Kancelarii powstał serwis doradcappe.pl, w którym znajdują się liczne artykuły pisane, wzory pism prawnych i formularzy wykorzystywanych podczas tworzenia i prowadzenia PPE , a także aktualności dotyczące PPE.

 

Wybrane referencje: