Informacje prawne
Informacja prawna - Zmiany w zakresie zabezpieczenia emerytalnego mające wpływ na sytuację pracodawców
2017-01-30

Opierając się na już uchwalonych aktach prawnych oraz publicznie dostępnych informacjach dotyczących kierunków możliwych zmian w systemie emerytalnym, jakie mogą zostać wprowadzone w najbliższych miesiącach, poniżej przedstawiamy ramowe informacje dotyczące tych wybranych zmian, które mogą mieć istotny wpływ na politykę kadrową oraz wynagrodzeniową wielu pracodawców. Zastrzegamy przy tym, że przedstawione informacje mają charakter wstępny i ramowy, a opierają się na najlepszej wiedzy i doświadczeniu Kancelarii, wedle stanu na dzień 30 stycznia 2017 roku. Nie możemy wykluczyć, że w toku dalszych prac koncepcyjnych oraz legislacyjnych, niektóre kwestie mogą ulec jeszcze modyfikacjom. W takim przypadku przygotujemy odrębną informacją.

Zwracamy uwagę na następujące obszary:   

Nowy obniżony wiek emerytalny od 1 października 2017

Od dnia 1 października 2017 roku zostaje obniżony wiek, którego osiągnięcie przez ubezpieczonego umożliwia skorzystanie z uprawnień emerytalnych. Co do zasady będzie to wiek lat 60 dla kobiet oraz 65 dla mężczyzn. Konsekwencją powyższego dla wielu pracodawców będzie to, że jeszcze w 2017 roku potencjalnie może odejść na emeryturę wielu pracowników, co może implikować konieczność wypłat odpraw emerytalnych jeszcze w 2017 roku. Rekomendujemy sprawdzenie czy planowany budżet wynagrodzeń pracodawcy na rok 2017 jest przygotowany na spełnienie wszystkich zobowiązań w przypadku skorzystania z nowego uprawnienia przez wszystkich pracowników.

 

Zmiany w zakresie szczególnej trwałości stosunku pracy w związku z obniżonym wiekiem emerytalnym od 1 października 2017

Opisane w pkt. 1 powyżej obniżenie wieku emerytalnego niesie ze sobą konsekwencje dla wielu pracowników w zakresie ochrony trwałości ich stosunku pracy. Zmiany dotyczą tak grupy pracowników, która wejdzie w ochronę przedemerytalną uregulowaną w art. 39 kodeksu pracy z dniem 1 października 2017 roku (np. kobiety 56 letnie na tą datę), jak też będzie dalej obejmowała osoby, które już osiągną nowy obniżony wiek emerytalny, ale dalej będą pozostawać pod ochroną. Wskazana zmiana wprowadza de facto nową kategorię chronionych pracowników. Rekomendujemy w tym zakresie indywidualne ostrożne podejście do każdego przypadku pracownika oraz już teraz weryfikację ewentualnych ryzyk kadrowych związanych z tą zmianą przepisów.

 

Możliwe zmiany w zakresie Otwartych Funduszy Emerytalnych do końca 2017

W związku z wdrożeniem Planu Budowy Kapitału przygotowywanego obecnie przez Ministerstwo Rozwoju można się spodziewać przekształcenia Otwartych Funduszy Emerytalnych w fundusze inwestycyjne oraz utworzenia dla każdego oszczędzającego Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Zmiana ta nie ma bezpośredniego wpływu na obowiązki pracodawcy, który nadal będzie opłacał i przekazywał składki na ubezpieczenia społeczne (w tym emerytalne na dotychczasowych zasadach), jednakże stanowią istotną zmianę dla pracowników. Rekomendujemy rozważanie przygotowania i przeprowadzenia jesienią 2017 kampanii informacyjnej dla pracowników w tym zakresie.

 

Możliwe zmiany w zakresie obligatoryjnego dodatkowego grupowego oszczędzania na emeryturę finansowanego przez pracodawcę

Kolejnym elementem Planu Budowy Kapitału jest potencjalna możliwość wprowadzenia prowadzonych przez pracodawców Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK), które zakładałyby obligatoryjne opłacanie składek przez pracowników i pracodawców do wybranego zewnętrznego podmiotu zarządzającego PPK. Należy oczekiwać, że PPK mogą zostać wdrożone obligatoryjnie dla największych pracodawców już od 1 stycznia 2018 roku, a w dalszej kolejności rozstaną rozciągnięte na mniejsze podmioty. Wprowadzenie PPK będzie się wiązało z zauważalnym wzrostem kosztów pracy, bez względu na obecnie stosowane u danego pracodawcy rozwiązania. Rekomendujemy dokonanie analizy obecnie stosowanych u pracodawcy rozwiązań (PPE, PPO, ubezpieczenia grupowe z elementem kapitałowym) celem przygotowanie się na wypadek wprowadzenia obligatoryjnego PPK.

Kancelaria jako wiodący specjalista prawny w Polsce w zakresie planów emerytalnych i oszczędnościowych monitoruje temat i będzie informowała o dalszym rozwoju sytuacji.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje będą dla Państwa przydatne.