Informacje prawne
1 2 3 4 > >|
 • 2017-11-08
  W dniu 7 listopada 2017 roku na stronach rządowych została opublikowana informacja o założeniach projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) oraz o włączeniu tego projektu do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod pozycją UD 321. Zastrzegamy przy tym, że projekt ustawy nie został jeszcze opublikowany. Kancelaria Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy Sp. k. jako wiodący podmiot specjalizujący się w tematyce dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego przedstawia krótkie omówienie głównych zasad, co powinno dać Państwu pogląd na sprawę oraz pozwolić odpowiednio przygotować się do tego wyzwania.
 •  
 • 2017-11-06
  W pierwszym numerze Akademii HR poruszamy temat jednej składki do ZUS oraz projektowanych zmian w ochronie danych osobowych.
 •  
 • 2017-10-27
  Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 października 2017 roku został opublikowany przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i innych ustaw. Projekt ten, jeśli wejdzie w życie od dnia 1 stycznia 2018 roku (jak w nim założono) znacząco zmieni sytuację w zakresie wynagrodzeń netto około 350 000 osób w Polsce zarabiających powyżej 127,890 złotych brutto w skali roku (10 657 zł miesięcznie w 2017 roku).
 •  
 • 2017-10-18
  W dniu 12 października 2017 roku do Sejmu został złożony przez Prezesa Rady Ministrów projekt zmiany ustawy o związkach zawodowych i innych ustaw. Planowane zmiany mogą mieć istotne znaczenie dla wielu pracodawców, tak tych u których obecnie działają związki zawodowe, jak też tych u których takich organizacji związkowych do tej pory brak.
 •  
 • 2017-08-22
  Możliwe zmiany w zakresie dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego mające wpływ na sytuację pracodawców, w tym skutkujące zwiększeniem kosztów pracy.
 •  
 • 2017-08-02
  Kancelaria Wojewódka i Wspólnicy Sp.k. informuje, że negocjacje prowadzone w terminie ustawowym w Radzie Dialogu Społecznego w zakresie ustalenia minimalnego wynagrodzenia za pracę na rok 2018 nie zakończyły się uzgodnieniem przez ten organ przyszłorocznej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej. W związku z tym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął procedurę legislacyjną zmierzającą do wydania (do dnia 15 września br.) stosownego rozporządzenia.
 •  
 • 2017-06-26
  Informujemy, że od dnia 1 czerwca 2017 r. zmienił się wzór świadectwa pracy oraz niektóre terminy związane z wydawaniem świadectwa pracy. Nowy wzór świadectwa pracy jest konsekwencją zmiany Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy - z dnia 24 maja 2017 r.
 •  
 • 2017-05-29
  W nawiązaniu do wcześniej przekazywanych przez Kancelarię Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy dostępnych publicznie oraz w mediach informacji na temat możliwych zmian w systemie dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego w naszym kraju, przedstawiamy najnowsze zestawienie dostępnych danych, co powinno pomóc Państwu w przygotowaniu się do możliwych zmian. Należy się spodziewać, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy mogą zostać przyjęte rozwiązania wprowadzające tzw. Pracownicze Plany Kapitałowe. Będą one dotyczyły każdego podmiotu i zwiększą koszty pracy.
 •  
 • 2017-05-09
  Informujemy, że planowane są zmiany w Ustawie z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. W Sejmie obecnie znajduje się projekt nowelizacji tej ustawy, który najprawdopodobniej będzie obowiązywać od 1 czerwca 2017 roku, z wyjątkiem części przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dla których termin wejścia w życie wyznaczono na 1 stycznia 2018 r.
 •  
 • 2017-01-30
  Opierając się na już uchwalonych aktach prawnych oraz publicznie dostępnych informacjach dotyczących kierunków możliwych zmian w systemie emerytalnym, jakie mogą zostać wprowadzone w najbliższych miesiącach, przedstawiamy ramowe informacje dotyczące tych wybranych zmian, które mogą mieć istotny wpływ na politykę kadrową oraz wynagrodzeniową wielu pracodawców.
 •