Akademia PPK
 • 2018-03-14
  Zgodnie z projektem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) podmiot zarządzający (TFI) będzie inwestował wszystkie środki zgromadzone przez uczestnika w ramach PPK zgodnie z najlepszym interesem uczestnika. Każdy podmiot zarządzający będzie miał obowiązek utworzenia co najmniej czterech funduszy lub subfunduszy ze zróżnicowaną polityką inwestycyjną. Wydaje się, że ze względu na możliwość oszczędzania w ramach PPK osób w wieku do 60 lat pożądanym rozwiązaniem będzie zaoferowanie pięciu lub więcej funduszy lub subfunduszy o zróżnicowanej planowanej dacie inwestycji co dziesięć lat.
 •  
 • 2018-03-12
  Zgodnie z projektem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) wybór usługodawcy – towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego danym PPK będzie leżał po stronie pracodawcy. Jeżeli w określonym terminie nie wybierze on żadnego podmiotu, to z mocy ustawy jego partnerem stanie się tzw. wyznaczona instytucja finansowa (której większościowym akcjonariuszem jest Polski Fundusz Rozwoju S.A.). W ramach PPK pracodawcy będą musieli zawrzeć umowę o zarządzanie PPK oraz w imieniu i na rzecz uczestników umowę o prowadzenie PPK.
 •  
 • 2018-03-06
  Zgodnie z projektem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) utworzenie planów oznacza nałożenie na pracodawców nowych obowiązków. Najważniejszym skutkiem wprowadzenia ustawy obok zwiększenia kosztów pracy o koszty obligatoryjnej składki podstawowej pracodawcy do PPK, będą nowe obowiązki administracyjne i informacyjne.
 •  
 • 2018-02-28
  Zgodnie z projektem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) możliwość wycofania środków z PPK będzie istniała na dwóch etapach oszczędzania: na etapie akumulacji środków, jak też po osiągnięciu przez uczestnika 60 roku życia. Na etapie akumulacji będą to: wypłata części środków w przypadku poważnego zachorowania, wypłata środków na cele mieszkaniowe oraz wypłata transferowa. Natomiast po osiągnieciu 60 roku życia, uczestnik będzie mógł skorzystać z wypłaty zgromadzonych środków lub świadczenia małżeńskiego, a także ze szczególnego rodzaju wypłaty transferowej. Odrębną kategorię stanowi zwrot w formie pieniężnej, który może być dokonany w dowolnym momencie. Jednak w przypadku zwrotu, świadczenie należy między innymi pomniejszyć o otrzymane dopłaty roczne i składkę powitalną oraz należy przekazać 30% składek finansowanych przez podmiot zatrudniający do ZUS. Instytucja zwrotu zostanie opisana w oddzielnym odcinku Akademii PPK.
 •  
 • 2018-02-20
  Zgodnie z projektem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) środki wpłacane do PPK będą pochodziły z trzech źródeł: od pracodawców, od pracowników oraz ze środków Funduszu Pracy. W ramach PPK będą opłacane tak składki obligatoryjne (podstawowe), jak też fakultatywne (dodatkowe). Wszystkie te składki określone są jako procent od indywidualnego wynagrodzenia uczestnika PPK. Przewidziano też zasilenia ze strony Funduszu Pracy, uzależnione od spełnienia przez uczestnika PPK określonych warunków w zakresie gromadzenia środków w PPK.
 •