RZECZPOSPOLITA – Prezes nie zawsze odpowie za długi składkowe

Opublikowane w Bez kategorii

Sama bezskuteczność egzekucji z majątku spółki i powstanie zobowiązania w czasie pełnienia funkcji prezesa zarządu sp. z o.o. nie przesądza o tym, że będzie on odpowiadał za zadłużenie z tytułu składek. Przesłanki jego odpowiedzialności powinien udowodnić ZUS, a do zobowiązanego należy wykazanie, że zachodzą też określone w ustawie przyczyny, które go z tej odpowiedzialności zwalniają.

Czytaj dalej

RZECZPOSPOLITA – Związki zajmą zdanie w sprawie zwolnienia prezesa

Opublikowane w Bez kategorii

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej z prezesem zarządu spółdzielni mieszkaniowej, dokonane po odwołaniu go z tej funkcji, powinno być poprzedzone konsultacją z zakładową organizacją związkową (art. 38 k.p. i art. 52 § 2 Prawa spółdzielczego)

Czytaj dalej

RZECZPOSPOLITA – Każdy sposób dobry na dowodzenie pracy szczególnej

Opublikowane w Bez kategorii

Fakt zatrudnienia oraz świadczenia pracy – również tej w szczególnych warunkach – można wykazywać za pomocą każdego dowodu, a więc także zeznania świadków. W toku postępowania przez sądem wnioskodawca powinien, co do zasady, mieć możliwość przeprowadzenia możliwie obszernego postępowania dowodowego.

Czytaj dalej

RZECZPOSPOLITA – Umorzenie składek zamknie sprawę w sądzie

Opublikowane w Bez kategorii

Decyzja ZUS o umorzeniu należności z tytułu składek w trybie ustawy z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (DzU z 2012 r., poz. 1551) pociąga za sobą umorzenie toczącego się już postępowania sądowo-administracyjnego.

Czytaj dalej

RZECZPOSPOLITA – Spóźniona rejestracja nie odbierze zasiłku dla bezrobotnych

Opublikowane w Bez kategorii

ORZECZNICTWO. Osoba, która legitymuje się odpowiednio długim stażem (w ciągu 18 miesięcy pracowała przez co najmniej 365 dni), ma prawo do zasiłku, nawet jeśli z opóźnieniem złoży wniosek o zarejestrowanie jako bezrobotna i przyznanie prawa do świadczenia. Nie może być jednak wątpliwości, że otrzymałaby zasiłek, gdyby złożyła wniosek bezpośrednio po utracie pracy.

Czytaj dalej

GAZETA PRAWNA – Zaostrzone rygory reprezentatywności przy wyborze członka rady

Opublikowane w Bez kategorii

Czy związek zawodowy reprezentatywny w rozumieniu art. 24125a par. 2 kodeksu pracy, czyli jedyna organizacja działająca w zakładzie, licząca jednakże poniżej 7 proc. liczby jego pracowników, posiada uprawnienie do wyłonienia członka europejskiej rady zakładowej lub przedstawicieli uprawnionych do wyboru takiego członka?

Czytaj dalej

GAZETA PRAWNA – Skutki objęcia ochroną stosunku pracy członka zarządu organizacji związkowej w okresie wypowiedzenia umowy o pracę

Opublikowane w Bez kategorii

Pracownik w okresie dokonanego przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę, którego nie kwestionował, został wybrany do zarządu organizacji związkowej i objęty szczególną ochroną stosunku pracy. Czy w takim przypadku pracodawca ma obowiązek cofnięcia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę?

Czytaj dalej

GAZETA PRAWNA – Za czas strajku ostrzegawczego nie przysługuje wynagrodzenie

Opublikowane w Bez kategorii

Czy w przypadku uczestnictwa pracownika w legalnym strajku ostrzegawczym przysługuje mu płaca za ten czas?

Czytaj dalej

GAZETA PRAWNA – Redukcja zatrudnienia nie musi oznaczać zwolnień grupowych

Opublikowane w Bez kategorii

Programy dobrowolnych odejść (PDO) są efektem praktyki rynkowej wypracowanej przez pracodawców. Najczęściej związane są z procesami restrukturyzacyjnymi spółek związanymi ze zmniejszeniem zatrudnienia i są stosowane jako alternatywa dla zwolnień grupowych lub równolegle im towarzyszą. Jako niepodlegające regulacjom powszechnie obowiązującego prawa pracy mogą jednak budzić wątpliwości. Dotyczą one przede wszystkim zgodności tych programów z przepisami oraz ryzyka pracodawcy związanego z prawidłowością rozwiązywania stosunków pracy w ramach programu i wypłaty związanych z tym świadczeń.

Czytaj dalej

GAZETA PRAWNA – Kontrakt menadżerski a uczestnictwo w pracowniczym programie emerytalnym

Opublikowane w Bez kategorii

Czy menadżerowie zatrudnieni na podstawie kontraktów menadżerskich mogą uczestniczyć w pracowniczych programach emerytalnych? Niniejsza wątpliwość wynika ze szczególnych regulacji ustawy o PPE i rozumieniu pojęcia pracownik, które jest zawarte w Kodeksie pracy.

Czytaj dalej