Akademia PPK

Akademia PPK składa się z serii 10 odcinków, zawierających opracowania dotyczące wybranych aspektów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Powstała we współpracy z ekspertami Instytutu Emerytalnego, stanowi kompendium wiedzy na temat nadchodzącej reformy systemu emerytalnego.

Składki i inne zasilenia

Zgodnie z projektem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) środki wpłacane do PPK będą pochodziły z trzech źródeł: od pracodawców, od pracowników oraz ze środków Funduszu Pracy.

Wycofanie środków z PPK

Zgodnie z projektem ustawy o PPK możliwość wycofania środków z PPK będzie istniała na dwóch etapach oszczędzania: na etapie akumulacji środków, jak też po osiągnięciu przez uczestnika 60 roku życia.

Obowiązki pracodawcy w PPK

Najważniejszym skutkiem wprowadzenia ustawy obok zwiększenia kosztów pracy o koszty obligatoryjnej składki podstawowej pracodawcy do PPK, będą nowe obowiązki administracyjne i informacyjne.

Wybór usługodawcy w PPK

Zgodnie z projektem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) wybór usługodawcy – towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego danym PPK będzie leżał po stronie pracodawcy.

Inwestowanie środków w ramach PPK

Zgodnie z projektem ustawy o PPK podmiot zarządzający (TFI) będzie inwestował wszystkie środki zgromadzone przez uczestnika w ramach PPK zgodnie z najlepszym interesem uczestnika.

Umowy w ramach PPK

Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) przewiduje obowiązek zawierania dwóch rodzajów umów w ramach pracowniczych planów kapitałowych – umowy o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK.

Dziedziczenie środków

Zgromadzone przez uczestnika w pracowniczych planach kapitałowych środki w przypadku śmierci tej osoby nie przepadają – będą one podlegać dziedziczeniu na zasadach ogólnych lub też trafią do osoby imiennie wskazanej przez uczestnika PPK.

Podział środków w przypadku rozwodu

Projekt ustawy o PPK w przypadku rozwodu przewiduje przekazanie środków byłemu współmałżonkowi uczestnika w wyniku podziału majątku.

Podatki w PPK

Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) przewiduje opodatkowanie środków gromadzonych na rejestrze prowadzonym w ramach PPK na różnych jego etapach – zasilenia, akumulacji i wycofania.

Zwrot środków w ramach PPK

Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych przewiduje możliwość wycofania całości zgromadzonych środków w formie zwrotu opisanego w artykule 95.